جراتمندی

#1
جراتمندی، عبارت است از ابراز صادقانه نظرات، احساسات و دیدگاه های خود بدون بی احترامی به حقوق دیگران، تشخیص منافع خود و عمل بر اساس آن و مطالبه حق خود بدون نادیده گرفتن حق دیگران. این بدان معاناست که افراد در ارتباط های خود به گونه ای رفتار می کنند که نه حق خود را ضایع کنند نه حق دیگران را و نه به خود آسیب بزنند و نه به دیگران.
 
➕جراتمندی، شامل 6پاسخ است:
 
1️ ابراز نظر خود: اینکه فرد بتواند بدون ترس و یا بدون پرخاشگری نظر خود را بیان کند.
2️ درخواست تغییر رفتارهای نامناسب دیگران: فرد بتواند جلوی رفتارهای نامناسب دیگران با خود را بگیرد.
4️ نپذیرفتن تقاضاهای غیرمنطقی دیگران: یعنی هنگامی که شخص دیگری از فرد تقاضایی دارد و او به دلایل منطقی مایل به پذیرفتن آن نیست بتواند در مقابل آن درخواست بگوید "نه" و آن را رد کند.
4️ ابراز احساسات مثبت و منفی خود: اینکه فرد بتواند اگر از موضوع خوشحال یا ناراحت است و یا هر احساس دیگری را به راحتی ابراز کند.
5️ آغاز و ادامه گفتگو با دیگران: اینکه بتواند در موقعیت های اجتماعی با دیگران ارتباط برقرار کند.
6️پذیرفتن نقاط ضعف خود: اینکه فرد بپذیرد مانند هر انسان دیگری کامل نیست و نقاط ضعفی دارد.

مشاوره خانواده در تهران
 
➕به عبارت دیگر، جراتمندی عبارت است از اینکه فرد بتواند به حقوق خود برسد و مطمئن باشد خواسته هایش در نظر گرفته شده است و در عین حال حقوق و خواسته های دیگران را نیز در نظر گرفته است.


ارسال پست

بازگشت به “خانواده”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 2 مهمان