1. پیش از بارداری

  1. مراقبت های پیش از بارداری

   278 موضوعات 1659 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   278 موضوعات
   1659 پست
  2. مشاوره

   279 موضوعات 2575 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   279 موضوعات
   2575 پست
  3. بهداشت روان

   17 موضوعات 47 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   17 موضوعات
   47 پست
  4. بهداشت جسمی

   31 موضوعات 132 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   31 موضوعات
   132 پست
  5. تغذیه

   35 موضوعات 136 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   35 موضوعات
   136 پست
  6. آزمایش ، سونوگرافی و ...

   510 موضوعات 3926 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   510 موضوعات
   3926 پست
  7. اقدام برای بارداری

   1092 موضوعات 15312 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   1092 موضوعات
   15312 پست
  8. تشخیص زمان تخمک گذاری

   337 موضوعات 2865 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   337 موضوعات
   2865 پست
  9. مقدمات بارداری

   317 موضوعات 10086 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   317 موضوعات
   10086 پست
  10. بهداشت زناشویی

   36 موضوعات 201 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   36 موضوعات
   201 پست
 2. بارداری

  1. تشخیص بارداری

   937 موضوعات 7987 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   937 موضوعات
   7987 پست
  2. مشکلات شایع در بارداری

   404 موضوعات 2631 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   404 موضوعات
   2631 پست
  3. ویار

   27 موضوعات 207 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   27 موضوعات
   207 پست
  4. سوزش سر دل

   13 موضوعات 72 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   13 موضوعات
   72 پست
  5. یبوست

   8 موضوعات 25 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   8 موضوعات
   25 پست
  6. گرفتگی عضلات

   11 موضوعات 54 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   11 موضوعات
   54 پست
  7. واریس

   2 موضوعات 3 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   2 موضوعات
   3 پست
  8. کمردرد و پشت درد

   24 موضوعات 223 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   24 موضوعات
   223 پست
  9. خستگی

   5 موضوعات 15 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   5 موضوعات
   15 پست
  10. ورم پاها

   4 موضوعات 13 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   4 موضوعات
   13 پست
  11. رشد جنین

   259 موضوعات 2004 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   259 موضوعات
   2004 پست
  12. 78 موضوعات
   624 پست
  13. تغذیه در بارداری

   58 موضوعات 222 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   58 موضوعات
   222 پست
  14. ورزش های دوران بارداری

   11 موضوعات 30 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   11 موضوعات
   30 پست
  15. مصرف دارو طی بارداری

   68 موضوعات 260 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   68 موضوعات
   260 پست
  16. عفونت در بارداری

   68 موضوعات 507 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   68 موضوعات
   507 پست
  17. بهداشت فردی

   10 موضوعات 32 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   10 موضوعات
   32 پست
  18. استحمام

   4 موضوعات 18 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   4 موضوعات
   18 پست
  19. بهداشت دهان و دندان

   6 موضوعات 25 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   6 موضوعات
   25 پست
  20. روابط زناشویی

   35 موضوعات 170 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   35 موضوعات
   170 پست
  21. کار

   3 موضوعات 6 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   3 موضوعات
   6 پست
  22. استراحت

   4 موضوعات 6 پست
   مدیر انجمن: golenarges
   4 موضوعات
   6 پست
  23. لباس

   4 موضوعات 12 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   4 موضوعات
   12 پست
  24. مسافرت

   21 موضوعات 74 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   21 موضوعات
   74 پست
  25. مصرف دخانیات و...

   6 موضوعات 14 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   6 موضوعات
   14 پست
  26. آمادگی برای مادر شدن

   39 موضوعات 466 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   39 موضوعات
   466 پست
  27. آمادگی برای پدر شدن

   4 موضوعات 13 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   4 موضوعات
   13 پست
  28. آمادگی دیگر فرزندان خانواده

   1 موضوعات 1 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   1 موضوعات
   1 پست
  29. بهداشت روان

   11 موضوعات 41 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   11 موضوعات
   41 پست
  30. آزمایشات دوران بارداری

   83 موضوعات 683 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   83 موضوعات
   683 پست
  31. سونوگرافی در بارداری

   284 موضوعات 1826 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   284 موضوعات
   1826 پست
  32. علایم خطر در بارداری

   31 موضوعات 170 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   31 موضوعات
   170 پست
  33. کاهش حرکت جنین

   10 موضوعات 38 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   10 موضوعات
   38 پست
  34. خون ریزی یا لکه بینی

   126 موضوعات 918 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   126 موضوعات
   918 پست
  35. استفراغ شدید و مداوم

   2 موضوعات 3 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   2 موضوعات
   3 پست
  36. نشت یا پاره شدن کیسه آب

   18 موضوعات 112 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   18 موضوعات
   112 پست
  37. ضربه به شکم

   2 موضوعات 7 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   2 موضوعات
   7 پست
  38. خرید سیسمونی

   11 موضوعات 64 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   11 موضوعات
   64 پست
  39. دو یا چند قلویی

   30 موضوعات 151 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   30 موضوعات
   151 پست
  40. بيماريهاي داخلي

   35 موضوعات 127 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   35 موضوعات
   127 پست
  41. بارداری ناخواسته

   22 موضوعات 120 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   22 موضوعات
   120 پست
  42. کلاس های دوران بارداری

   3 موضوعات 7 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   3 موضوعات
   7 پست
  43. احکام و آداب شرعی در باردارری

   6 موضوعات 34 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   6 موضوعات
   34 پست
 3. زايمان

  1. برنامه ی زایمان

   9 موضوعات 44 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   9 موضوعات
   44 پست
  2. انتخاب نوع زایمان

   13 موضوعات 52 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   13 موضوعات
   52 پست
  3. انتخاب پزشک

   6 موضوعات 29 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   6 موضوعات
   29 پست
  4. انتخاب بیمارستان

   1 موضوعات 2 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   1 موضوعات
   2 پست
  5. 0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  6. علایم شروع زایمان

   10 موضوعات 26 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   10 موضوعات
   26 پست
  7. زایمان طبیعی

   4 موضوعات 8 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   4 موضوعات
   8 پست
  8. زایمان سزارین

   5 موضوعات 57 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   5 موضوعات
   57 پست
  9. زایمان طبیعی

   10 موضوعات 27 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   10 موضوعات
   27 پست
  10. اتاق زایمان

   2 موضوعات 3 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   2 موضوعات
   3 پست
  11. انواع رو شهای کاهش درد زایمان

   3 موضوعات 3 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   3 موضوعات
   3 پست
  12. بی حسی نخاعی – بی حسی اپیدورال

   1 موضوعات 4 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   1 موضوعات
   4 پست
  13. زایمان در آب

   0 موضوعات 0 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  14. اپی زیاتومی (برش پرینه )

   4 موضوعات 10 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   4 موضوعات
   10 پست
  15. زایمان زودرس

   5 موضوعات 53 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   5 موضوعات
   53 پست
  16. سزارین

   3 موضوعات 23 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   3 موضوعات
   23 پست
  17. سزارین با بیهوشی عمومی

   3 موضوعات 4 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   3 موضوعات
   4 پست
  18. 2 موضوعات
   5 پست
  19. خروج جفت و پرده های جنینی

   1 موضوعات 2 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   1 موضوعات
   2 پست
  20. آداب و احکام شرعی زایمان

   1 موضوعات 6 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   1 موضوعات
   6 پست
 4. پس از زایمان

  1. تغیرات بدن بعد از زایمان

   21 موضوعات 185 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   21 موضوعات
   185 پست
  2. خون ریزی پس از زایمان

   7 موضوعات 35 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   7 موضوعات
   35 پست
  3. افسردگی پس از زایمان

   3 موضوعات 5 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   3 موضوعات
   5 پست
  4. توان بخشی بعد از زایمان

   1 موضوعات 1 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   1 موضوعات
   1 پست
  5. علایم خطر پس از زایمان

   3 موضوعات 12 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   3 موضوعات
   12 پست
  6. سایر مشکلات پس از زایمان

   8 موضوعات 40 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   8 موضوعات
   40 پست
  7. فعالیت جنسی بعد از زایمان

   5 موضوعات 10 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   5 موضوعات
   10 پست
  8. احکام شرعی دوران نفاس

   0 موضوعات 0 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
 5. شیردهی

  1. مزایای شیر مادر

   17 موضوعات 65 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   17 موضوعات
   65 پست
  2. مشکلات شیر دهی

   12 موضوعات 67 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   12 موضوعات
   67 پست
  3. نحوه ی شیردهی

   9 موضوعات 23 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   9 موضوعات
   23 پست
  4. تغدیه دوران شیردهی

   12 موضوعات 22 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   12 موضوعات
   22 پست
  5. شیردهی و دارو ها

   24 موضوعات 62 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   24 موضوعات
   62 پست
  6. احکام و آداب شیردهی

   2 موضوعات 8 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   2 موضوعات
   8 پست
  7. آغوز

   2 موضوعات 3 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   2 موضوعات
   3 پست
 6. بارداری ناموفق

  1. 311 موضوعات
   2371 پست
  2. حاملگی پوچ

   72 موضوعات 505 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   72 موضوعات
   505 پست
  3. حاملگی خارج از رحم

   24 موضوعات 257 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   24 موضوعات
   257 پست
  4. مول (بچه خوره)

   9 موضوعات 40 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   9 موضوعات
   40 پست
  5. فوت جنین ( بعد از هفته 20 بارداری )

   16 موضوعات 126 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   16 موضوعات
   126 پست
 7. تنظیم خانواده

  1. 1 موضوعات
   5 پست
  2. 1 موضوعات
   1 پست
  3. روش اورژانس جلوگیری از بارداری

   18 موضوعات 121 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   18 موضوعات
   121 پست
  4. انواع قرص های جلوگیری از باردای

   23 موضوعات 159 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   23 موضوعات
   159 پست
  5. 2 موضوعات
   7 پست
  6. انواع IUD (دستگاه)

   1 موضوعات 2 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   1 موضوعات
   2 پست
  7. بستن لوله ها ی رحمی(TL )

   0 موضوعات 0 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  8. 1 موضوعات
   3 پست
  9. سایر روش ها

   3 موضوعات 7 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   3 موضوعات
   7 پست
  10. روش طبیعی

   2 موضوعات 16 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   2 موضوعات
   16 پست
  11. کاندوم

   3 موضوعات 5 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   3 موضوعات
   5 پست
  12. بستن لوله ها ( وازکتومی )

   3 موضوعات 5 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   3 موضوعات
   5 پست
  13. سایر روش ها

   5 موضوعات 15 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   5 موضوعات
   15 پست

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 4 مهمان