1. پیش از بارداری

  1. مراقبت های پیش از بارداری

   244 موضوعات 1517 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   244 موضوعات
   1517 پست
  2. مشاوره

   255 موضوعات 2415 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   255 موضوعات
   2415 پست
  3. بهداشت روان

   10 موضوعات 317 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   10 موضوعات
   317 پست
  4. بهداشت جسمی

   24 موضوعات 116 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   24 موضوعات
   116 پست
  5. تغذیه

   19 موضوعات 69 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   19 موضوعات
   69 پست
  6. آزمایش ، سونوگرافی و ...

   489 موضوعات 3596 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   489 موضوعات
   3596 پست
  7. اقدام برای بارداری

   1076 موضوعات 14842 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   1076 موضوعات
   14842 پست
  8. تشخیص زمان تخمک گذاری

   331 موضوعات 2806 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   331 موضوعات
   2806 پست
  9. مقدمات بارداری

   314 موضوعات 9986 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   314 موضوعات
   9986 پست
  10. بهداشت زناشویی

   31 موضوعات 192 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   31 موضوعات
   192 پست
 2. بارداری

  1. تشخیص بارداری

   920 موضوعات 7735 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   920 موضوعات
   7735 پست
  2. مشکلات شایع در بارداری

   376 موضوعات 2489 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   376 موضوعات
   2489 پست
  3. ویار

   25 موضوعات 186 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   25 موضوعات
   186 پست
  4. سوزش سر دل

   11 موضوعات 66 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   11 موضوعات
   66 پست
  5. یبوست

   7 موضوعات 21 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   7 موضوعات
   21 پست
  6. گرفتگی عضلات

   11 موضوعات 51 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   11 موضوعات
   51 پست
  7. واریس

   0 موضوعات 0 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  8. کمردرد و پشت درد

   22 موضوعات 213 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   22 موضوعات
   213 پست
  9. خستگی

   4 موضوعات 14 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   4 موضوعات
   14 پست
  10. ورم پاها

   2 موضوعات 11 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   2 موضوعات
   11 پست
  11. رشد جنین

   252 موضوعات 1896 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   252 موضوعات
   1896 پست
  12. 78 موضوعات
   569 پست
  13. تغذیه در بارداری

   43 موضوعات 160 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   43 موضوعات
   160 پست
  14. ورزش های دوران بارداری

   9 موضوعات 24 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   9 موضوعات
   24 پست
  15. مصرف دارو طی بارداری

   63 موضوعات 225 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   63 موضوعات
   225 پست
  16. عفونت در بارداری

   61 موضوعات 380 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   61 موضوعات
   380 پست
  17. بهداشت فردی

   9 موضوعات 24 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   9 موضوعات
   24 پست
  18. استحمام

   2 موضوعات 16 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   2 موضوعات
   16 پست
  19. بهداشت دهان و دندان

   2 موضوعات 19 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   2 موضوعات
   19 پست
  20. روابط زناشویی

   29 موضوعات 158 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   29 موضوعات
   158 پست
  21. کار

   1 موضوعات 3 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   1 موضوعات
   3 پست
  22. استراحت

   3 موضوعات 4 پست
   مدیر انجمن: golenarges
   3 موضوعات
   4 پست
  23. لباس

   2 موضوعات 5 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   2 موضوعات
   5 پست
  24. مسافرت

   14 موضوعات 59 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   14 موضوعات
   59 پست
  25. مصرف دخانیات و...

   4 موضوعات 12 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   4 موضوعات
   12 پست
  26. آمادگی برای مادر شدن

   38 موضوعات 465 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   38 موضوعات
   465 پست
  27. آمادگی برای پدر شدن

   2 موضوعات 11 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   2 موضوعات
   11 پست
  28. آمادگی دیگر فرزندان خانواده

   0 موضوعات 0 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  29. بهداشت روان

   10 موضوعات 39 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   10 موضوعات
   39 پست
  30. آزمایشات دوران بارداری

   78 موضوعات 645 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   78 موضوعات
   645 پست
  31. سونوگرافی در بارداری

   281 موضوعات 1733 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   281 موضوعات
   1733 پست
  32. علایم خطر در بارداری

   28 موضوعات 143 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   28 موضوعات
   143 پست
  33. کاهش حرکت جنین

   9 موضوعات 37 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   9 موضوعات
   37 پست
  34. خون ریزی یا لکه بینی

   120 موضوعات 833 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   120 موضوعات
   833 پست
  35. استفراغ شدید و مداوم

   1 موضوعات 2 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   1 موضوعات
   2 پست
  36. نشت یا پاره شدن کیسه آب

   18 موضوعات 112 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   18 موضوعات
   112 پست
  37. ضربه به شکم

   2 موضوعات 7 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   2 موضوعات
   7 پست
  38. خرید سیسمونی

   7 موضوعات 55 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   7 موضوعات
   55 پست
  39. دو یا چند قلویی

   28 موضوعات 149 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   28 موضوعات
   149 پست
  40. بيماريهاي داخلي

   32 موضوعات 124 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   32 موضوعات
   124 پست
  41. بارداری ناخواسته

   20 موضوعات 104 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   20 موضوعات
   104 پست
  42. کلاس های دوران بارداری

   1 موضوعات 5 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   1 موضوعات
   5 پست
  43. احکام و آداب شرعی در باردارری

   5 موضوعات 33 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   5 موضوعات
   33 پست
 3. زايمان

  1. برنامه ی زایمان

   8 موضوعات 41 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   8 موضوعات
   41 پست
  2. انتخاب نوع زایمان

   10 موضوعات 48 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   10 موضوعات
   48 پست
  3. انتخاب پزشک

   3 موضوعات 15 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   3 موضوعات
   15 پست
  4. انتخاب بیمارستان

   1 موضوعات 2 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   1 موضوعات
   2 پست
  5. 0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  6. علایم شروع زایمان

   9 موضوعات 25 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   9 موضوعات
   25 پست
  7. زایمان طبیعی

   0 موضوعات 0 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  8. زایمان سزارین

   5 موضوعات 56 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   5 موضوعات
   56 پست
  9. زایمان طبیعی

   8 موضوعات 25 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   8 موضوعات
   25 پست
  10. اتاق زایمان

   0 موضوعات 0 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  11. انواع رو شهای کاهش درد زایمان

   0 موضوعات 0 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  12. بی حسی نخاعی – بی حسی اپیدورال

   1 موضوعات 4 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   1 موضوعات
   4 پست
  13. زایمان در آب

   0 موضوعات 0 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  14. اپی زیاتومی (برش پرینه )

   3 موضوعات 9 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   3 موضوعات
   9 پست
  15. زایمان زودرس

   5 موضوعات 53 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   5 موضوعات
   53 پست
  16. سزارین

   3 موضوعات 23 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   3 موضوعات
   23 پست
  17. سزارین با بیهوشی عمومی

   1 موضوعات 2 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   1 موضوعات
   2 پست
  18. 1 موضوعات
   4 پست
  19. خروج جفت و پرده های جنینی

   1 موضوعات 2 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   1 موضوعات
   2 پست
  20. آداب و احکام شرعی زایمان

   1 موضوعات 5 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   1 موضوعات
   5 پست
 4. پس از زایمان

  1. تغیرات بدن بعد از زایمان

   18 موضوعات 174 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   18 موضوعات
   174 پست
  2. خون ریزی پس از زایمان

   6 موضوعات 33 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   6 موضوعات
   33 پست
  3. افسردگی پس از زایمان

   2 موضوعات 3 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   2 موضوعات
   3 پست
  4. توان بخشی بعد از زایمان

   0 موضوعات 0 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  5. علایم خطر پس از زایمان

   1 موضوعات 5 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   1 موضوعات
   5 پست
  6. سایر مشکلات پس از زایمان

   6 موضوعات 36 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   6 موضوعات
   36 پست
  7. فعالیت جنسی بعد از زایمان

   3 موضوعات 7 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   3 موضوعات
   7 پست
  8. احکام شرعی دوران نفاس

   0 موضوعات 0 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
 5. شیردهی

  1. مزایای شیر مادر

   14 موضوعات 60 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   14 موضوعات
   60 پست
  2. مشکلات شیر دهی

   5 موضوعات 55 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   5 موضوعات
   55 پست
  3. نحوه ی شیردهی

   4 موضوعات 16 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   4 موضوعات
   16 پست
  4. تغدیه دوران شیردهی

   6 موضوعات 14 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   6 موضوعات
   14 پست
  5. شیردهی و دارو ها

   15 موضوعات 46 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   15 موضوعات
   46 پست
  6. احکام و آداب شیردهی

   1 موضوعات 5 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   1 موضوعات
   5 پست
  7. آغوز

   1 موضوعات 2 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   1 موضوعات
   2 پست
 6. بارداری ناموفق

  1. 306 موضوعات
   2314 پست
  2. حاملگی پوچ

   71 موضوعات 474 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   71 موضوعات
   474 پست
  3. حاملگی خارج از رحم

   23 موضوعات 237 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   23 موضوعات
   237 پست
  4. مول (بچه خوره)

   8 موضوعات 39 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   8 موضوعات
   39 پست
  5. فوت جنین ( بعد از هفته 20 بارداری )

   15 موضوعات 125 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   15 موضوعات
   125 پست
 7. تنظیم خانواده

  1. 1 موضوعات
   5 پست
  2. 0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  3. روش اورژانس جلوگیری از بارداری

   11 موضوعات 78 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   11 موضوعات
   78 پست
  4. انواع قرص های جلوگیری از باردای

   23 موضوعات 157 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   23 موضوعات
   157 پست
  5. 1 موضوعات
   3 پست
  6. انواع IUD (دستگاه)

   1 موضوعات 2 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   1 موضوعات
   2 پست
  7. بستن لوله ها ی رحمی(TL )

   0 موضوعات 0 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  8. 0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  9. سایر روش ها

   3 موضوعات 6 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   3 موضوعات
   6 پست
  10. روش طبیعی

   2 موضوعات 16 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   2 موضوعات
   16 پست
  11. کاندوم

   1 موضوعات 2 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   1 موضوعات
   2 پست
  12. بستن لوله ها ( وازکتومی )

   0 موضوعات 0 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  13. سایر روش ها

   5 موضوعات 15 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   5 موضوعات
   15 پست

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 1 مهمان