1. پیش از بارداری

  1. مراقبت های پیش از بارداری

   249 موضوعات 1526 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   249 موضوعات
   1526 پست
  2. مشاوره

   257 موضوعات 2453 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   257 موضوعات
   2453 پست
  3. بهداشت روان

   11 موضوعات 318 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   11 موضوعات
   318 پست
  4. بهداشت جسمی

   24 موضوعات 116 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   24 موضوعات
   116 پست
  5. تغذیه

   21 موضوعات 81 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   21 موضوعات
   81 پست
  6. آزمایش ، سونوگرافی و ...

   491 موضوعات 3611 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   491 موضوعات
   3611 پست
  7. اقدام برای بارداری

   1078 موضوعات 14944 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   1078 موضوعات
   14944 پست
  8. تشخیص زمان تخمک گذاری

   331 موضوعات 2816 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   331 موضوعات
   2816 پست
  9. مقدمات بارداری

   315 موضوعات 10010 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   315 موضوعات
   10010 پست
  10. بهداشت زناشویی

   33 موضوعات 196 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   33 موضوعات
   196 پست
 2. بارداری

  1. تشخیص بارداری

   929 موضوعات 7826 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   929 موضوعات
   7826 پست
  2. مشکلات شایع در بارداری

   382 موضوعات 2525 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   382 موضوعات
   2525 پست
  3. ویار

   25 موضوعات 188 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   25 موضوعات
   188 پست
  4. سوزش سر دل

   12 موضوعات 67 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   12 موضوعات
   67 پست
  5. یبوست

   7 موضوعات 21 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   7 موضوعات
   21 پست
  6. گرفتگی عضلات

   11 موضوعات 51 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   11 موضوعات
   51 پست
  7. واریس

   1 موضوعات 1 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   1 موضوعات
   1 پست
  8. کمردرد و پشت درد

   23 موضوعات 214 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   23 موضوعات
   214 پست
  9. خستگی

   4 موضوعات 14 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   4 موضوعات
   14 پست
  10. ورم پاها

   3 موضوعات 12 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   3 موضوعات
   12 پست
  11. رشد جنین

   252 موضوعات 1906 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   252 موضوعات
   1906 پست
  12. 78 موضوعات
   569 پست
  13. تغذیه در بارداری

   45 موضوعات 163 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   45 موضوعات
   163 پست
  14. ورزش های دوران بارداری

   9 موضوعات 24 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   9 موضوعات
   24 پست
  15. مصرف دارو طی بارداری

   63 موضوعات 228 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   63 موضوعات
   228 پست
  16. عفونت در بارداری

   62 موضوعات 385 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   62 موضوعات
   385 پست
  17. بهداشت فردی

   9 موضوعات 24 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   9 موضوعات
   24 پست
  18. استحمام

   2 موضوعات 16 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   2 موضوعات
   16 پست
  19. بهداشت دهان و دندان

   2 موضوعات 19 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   2 موضوعات
   19 پست
  20. روابط زناشویی

   30 موضوعات 164 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   30 موضوعات
   164 پست
  21. کار

   1 موضوعات 4 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   1 موضوعات
   4 پست
  22. استراحت

   3 موضوعات 5 پست
   مدیر انجمن: golenarges
   3 موضوعات
   5 پست
  23. لباس

   2 موضوعات 5 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   2 موضوعات
   5 پست
  24. مسافرت

   15 موضوعات 60 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   15 موضوعات
   60 پست
  25. مصرف دخانیات و...

   5 موضوعات 13 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   5 موضوعات
   13 پست
  26. آمادگی برای مادر شدن

   39 موضوعات 466 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   39 موضوعات
   466 پست
  27. آمادگی برای پدر شدن

   3 موضوعات 12 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   3 موضوعات
   12 پست
  28. آمادگی دیگر فرزندان خانواده

   0 موضوعات 0 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  29. بهداشت روان

   11 موضوعات 41 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   11 موضوعات
   41 پست
  30. آزمایشات دوران بارداری

   79 موضوعات 653 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   79 موضوعات
   653 پست
  31. سونوگرافی در بارداری

   282 موضوعات 1748 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   282 موضوعات
   1748 پست
  32. علایم خطر در بارداری

   30 موضوعات 162 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   30 موضوعات
   162 پست
  33. کاهش حرکت جنین

   9 موضوعات 37 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   9 موضوعات
   37 پست
  34. خون ریزی یا لکه بینی

   120 موضوعات 833 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   120 موضوعات
   833 پست
  35. استفراغ شدید و مداوم

   1 موضوعات 2 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   1 موضوعات
   2 پست
  36. نشت یا پاره شدن کیسه آب

   18 موضوعات 112 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   18 موضوعات
   112 پست
  37. ضربه به شکم

   2 موضوعات 7 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   2 موضوعات
   7 پست
  38. خرید سیسمونی

   7 موضوعات 56 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   7 موضوعات
   56 پست
  39. دو یا چند قلویی

   28 موضوعات 149 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   28 موضوعات
   149 پست
  40. بيماريهاي داخلي

   32 موضوعات 124 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   32 موضوعات
   124 پست
  41. بارداری ناخواسته

   20 موضوعات 104 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   20 موضوعات
   104 پست
  42. کلاس های دوران بارداری

   1 موضوعات 5 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   1 موضوعات
   5 پست
  43. احکام و آداب شرعی در باردارری

   6 موضوعات 34 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   6 موضوعات
   34 پست
 3. زايمان

  1. برنامه ی زایمان

   9 موضوعات 43 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   9 موضوعات
   43 پست
  2. انتخاب نوع زایمان

   10 موضوعات 48 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   10 موضوعات
   48 پست
  3. انتخاب پزشک

   5 موضوعات 28 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   5 موضوعات
   28 پست
  4. انتخاب بیمارستان

   1 موضوعات 2 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   1 موضوعات
   2 پست
  5. 0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  6. علایم شروع زایمان

   10 موضوعات 26 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   10 موضوعات
   26 پست
  7. زایمان طبیعی

   1 موضوعات 4 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   1 موضوعات
   4 پست
  8. زایمان سزارین

   5 موضوعات 56 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   5 موضوعات
   56 پست
  9. زایمان طبیعی

   9 موضوعات 26 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   9 موضوعات
   26 پست
  10. اتاق زایمان

   0 موضوعات 0 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  11. انواع رو شهای کاهش درد زایمان

   0 موضوعات 0 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  12. بی حسی نخاعی – بی حسی اپیدورال

   1 موضوعات 4 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   1 موضوعات
   4 پست
  13. زایمان در آب

   0 موضوعات 0 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  14. اپی زیاتومی (برش پرینه )

   3 موضوعات 9 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   3 موضوعات
   9 پست
  15. زایمان زودرس

   5 موضوعات 53 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   5 موضوعات
   53 پست
  16. سزارین

   3 موضوعات 23 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   3 موضوعات
   23 پست
  17. سزارین با بیهوشی عمومی

   1 موضوعات 2 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   1 موضوعات
   2 پست
  18. 2 موضوعات
   5 پست
  19. خروج جفت و پرده های جنینی

   1 موضوعات 2 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   1 موضوعات
   2 پست
  20. آداب و احکام شرعی زایمان

   1 موضوعات 5 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   1 موضوعات
   5 پست
 4. پس از زایمان

  1. تغیرات بدن بعد از زایمان

   20 موضوعات 183 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   20 موضوعات
   183 پست
  2. خون ریزی پس از زایمان

   6 موضوعات 33 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   6 موضوعات
   33 پست
  3. افسردگی پس از زایمان

   2 موضوعات 3 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   2 موضوعات
   3 پست
  4. توان بخشی بعد از زایمان

   0 موضوعات 0 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  5. علایم خطر پس از زایمان

   1 موضوعات 5 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   1 موضوعات
   5 پست
  6. سایر مشکلات پس از زایمان

   7 موضوعات 39 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   7 موضوعات
   39 پست
  7. فعالیت جنسی بعد از زایمان

   3 موضوعات 7 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   3 موضوعات
   7 پست
  8. احکام شرعی دوران نفاس

   0 موضوعات 0 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
 5. شیردهی

  1. مزایای شیر مادر

   14 موضوعات 60 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   14 موضوعات
   60 پست
  2. مشکلات شیر دهی

   5 موضوعات 55 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   5 موضوعات
   55 پست
  3. نحوه ی شیردهی

   4 موضوعات 16 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   4 موضوعات
   16 پست
  4. تغدیه دوران شیردهی

   6 موضوعات 14 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   6 موضوعات
   14 پست
  5. شیردهی و دارو ها

   16 موضوعات 47 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   16 موضوعات
   47 پست
  6. احکام و آداب شیردهی

   1 موضوعات 5 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   1 موضوعات
   5 پست
  7. آغوز

   1 موضوعات 2 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   1 موضوعات
   2 پست
 6. بارداری ناموفق

  1. 307 موضوعات
   2324 پست
  2. حاملگی پوچ

   71 موضوعات 476 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   71 موضوعات
   476 پست
  3. حاملگی خارج از رحم

   23 موضوعات 237 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   23 موضوعات
   237 پست
  4. مول (بچه خوره)

   8 موضوعات 39 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   8 موضوعات
   39 پست
  5. فوت جنین ( بعد از هفته 20 بارداری )

   15 موضوعات 125 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   15 موضوعات
   125 پست
 7. تنظیم خانواده

  1. 1 موضوعات
   5 پست
  2. 0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  3. روش اورژانس جلوگیری از بارداری

   12 موضوعات 81 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   12 موضوعات
   81 پست
  4. انواع قرص های جلوگیری از باردای

   23 موضوعات 157 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   23 موضوعات
   157 پست
  5. 1 موضوعات
   3 پست
  6. انواع IUD (دستگاه)

   1 موضوعات 2 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   1 موضوعات
   2 پست
  7. بستن لوله ها ی رحمی(TL )

   0 موضوعات 0 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  8. 0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  9. سایر روش ها

   3 موضوعات 6 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   3 موضوعات
   6 پست
  10. روش طبیعی

   2 موضوعات 16 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   2 موضوعات
   16 پست
  11. کاندوم

   1 موضوعات 2 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   1 موضوعات
   2 پست
  12. بستن لوله ها ( وازکتومی )

   0 موضوعات 0 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  13. سایر روش ها

   5 موضوعات 15 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   5 موضوعات
   15 پست

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 10 مهمان