نتايج هماهنگ با عبارت جستجو شده : 1

عکس رنگی

سلام میشه بگبد مشکل من چیه ؟ در جواب عکس رنگی ام نوشته بعد از تزریق ماده حاجب حفره اندومتر و کانال سرویکال توسط ماده حاجب پر گردید کانال سرویکال پاترن طبیعی دارد در کاویته رحم مختصر افزایش con cavity فوندوس مشهود است و منطیق بر کاویته filling defect های مشکوکی دیده می شود جهت بررسی بیشتر موارد فوق و...

بازگشت به جستجوی پیشرفته