نتايج هماهنگ با عبارت جستجو شده : 1

معجزه آب قلیایی بر بیماری MS

مقدمه : در این مقاله می خواهیم به اثری که اب قلیایی می تواند بر روی بیماری MS داشته باشد بپردازیم در ابتدا در مورد علت بیماری MSتوضیحی داده شده است و سپس در مورد اثری که اب قلیایی می تواند بر روی پیشگیری از شدت گرفتن این بیماری داشته باشد و در انتها هم نظر یکی از پزشکان در رابطه با اثر آب قلیایی و ب...

بازگشت به جستجوی پیشرفته